محورهای کنگره

صفحه اصلی > محورهای کنگره

1 - فناوری های نوین در حوزه محیط زیست
2 - فناوری های نوین در حوزه كامپيوتر و فناوری اطلاعات
3 - فناوری های نوین در حوزه صنايع و ايمنی صنعتی
4 - فناوری های نوین در حوزه مهندسی عمران
5 - فناوری های نوین در حوزه معماری و شهرسازی 
6 - فناوری های نوین در حوزه برق و ICT
7 - فناوری های نوین در حوزه مكانيك 
8 - فناوری های نوین در حوزه دامپزشکی 
9 - فناوری های نوین در حوزه مهندسی پزشکی 
10 - فناوری های نوین در حوزه زیست فناوری 
11 - فناوری های نوین در حوزه علوم وگیاهان دارویی 
12 - فناوری های نوین در حوزه فناوری های مهندسی 
13 - فناوری های نوین در حوزه فضای مجازی 
14 - فناوری های نوین در حوزه فناوریهای نرم و مدیریت 
15 - فناوری های نوین در حوزه کشاورزی 
16 - فناوری های نوین در حوزه نفت و انرژی 
17 - فناوری های نوین در سایر زمینه ها